زنگ انشا| ویکی پدیا فارسی

زنگ انشا

Sholeh Jafari:
اجازه خانوم معلم،،،ما انشامونو نوشتیم،،،بیایم بخونیم؟؟
فصل پاییز راتوصیف کنید،،
خدابرای آدمها،،،چهارفصل آفرید،،بهار،تابستان،پاییز،،زمستان
فصل پاییز،،فصل رنگارنگی دنیاست،،،
شاخه درختان،،،باوزش باد،،،بابرگها میرقصند،،،
رقص برگها،،،موسیقی دلنشین،،زوزه باد پاییزی ست،،
رنگهای قرمز وزرد ونارنجی،،،پیراهن ،،جنگلهای ،،سبز میشود

اجازه خانوم ،،،بقیه داره بخونم؟؟؟
آسمان کدرومات میشود،،،دیگر خورشید داغ نیست،،،
صبحها،،،مادر برایمان لقمه نان وپنیر ،،آماده میکند،،،کیف مدرسه ،ازدوستان صمیمی،،،فصل پاییز است،،
مافصل پاییز راخیلی دوست داریم،،،درفصل پابیز باسوادتر میشویم،،
خانم معلم ،،درفصل پاییز،،،به ما تکلیف میدهد،،،شبها تا دیروقت مشق مینویسیم،،!،
ماه مهر،،،را خیلی دوست داریم،،،همه مهربانند،،
ماه آبان ،،،همیشه باران میبارد،،،،
ماه آذر ،،هواسرد است،،،سوز دارد،،،باید کلاه بگذاریم وکاپشن بپوشیم،،،
این بود انشای ما درباره فصل پاییز.

کاش میشد،،،دوباره ،،،انشا بنویسیم،،،ساده،،،بی غل وبی غش،،کاش دوباره مهر ،،مهربان میشد،،کاش،،مدرسه میرفتیم،،کاش.